REGULAMIN OBIEKTU “DOMEK VIKA”

   • Regulamin dotyczy i obowiązuje wszystkich gości, którzy przebywają na terenie obiektu Domek Vika.
   • Regulamin ten określa zasady świadczonych usług, przebywania na terenie obiektu oraz odpowiedzialności za wyrządzone szkody.
   • Regulamin jest integralną częścią umowy, która zawierana jest podczas dokonania rezerwacji oraz podpisania karty meldunkowej po przybyciu do obiektu. Dokonaniem rezerwacji, zapłatą zaliczki czy też całej kwoty należnej za pobyt, gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje regulamin.
   • Regulamin jest dostępny w obiekcie oraz na stronie internetowej obiektu www.domekvika.pl
§1 DOBA HOTELOWA
   1. Obiekt Domek Vika wynajmowany jest na doby hotelowe.
   2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
   3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej bądź długości pobytu gość powinien zgłosić telefonicznie jak najszybciej. Będzie ona spełnione w miarę istniejących możliwości. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w momencie, gdy obiekt jest już zarezerwowany przez następnych gości bądź w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
§2 CISZA NOCNA
W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano  dnia następnego.
§3 REZERWACJA I MELDUNEK
    1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie właścicielowi  Obiektu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
    2. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu.
    3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą w nim przebywać w godz. 7:00 do 22:00. W przypadku złamania tego zapisu osoba rezerwująca zostanie obciążona dodatkową opłatą za nocleg osób
    4. W przypadku gdy Gość zrezygnuje z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
    5. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
     • bezpieczeństwo pobytu, w tym: bezpieczeństwo zachowania tajemnicy danych osobowych;
     • odpowiednie warunki do  wypoczynku gościa;
     • obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie.
§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
    1. W obiekcie panuje kategoryczny zakaz organizowania wszelkiego rodzaju imprez.
    2. W obiekcie panuje kategoryczny zakaz przebywania zwierząt.
    3. Opiekunowie prawni dzieci poniżej 12. roku życia zobowiązują się do stałego nadzoru i opieki nad nimi.
    4. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody spowodowane działaniem dzieci.
    5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń znajdujących się w Obiekcie bądź w jego bezpośrednim otoczeniu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
    6. Gość powinien zawiadomić właściciela o powstałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
    7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe oraz kary w wysokości ustalonej przez właściciela, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
    8. Gość, który opuszcza pokój, ze względów bezpieczeństwa, każdorazowo powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć bramę oraz drzwi na klucz.
    9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Obiektu czy poza terenem Obiektu.
    10. Gość otrzymuje od właściciela obiektu komplet kluczy i pilotów (klucz do drzwi wejściowych, jeden klucz od furtki, pilot do bramy wjazdowej na teren obiektu oraz pilot do bramy garażowej). Za zgubienie kluczy oraz pilotów gość zobowiązany jest uiścić opłatę 100 zł za klucze i 100 zł za każdy z pilotów).
§5  ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
    1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Obiekcie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
    2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
§6 POSTANOWIENIA DODATKOWE
    1. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
    2. W obiekcie nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
    3. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Obiekcie i jego wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności
     i bezpieczeństwa korzystania.
    4. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych Obiektu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r.
     o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich korekty.

Właściciele Domku Vika